Nálunk regisztráció nélkül is vásárolhat!

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Az EkönyvBazár (a továbbiakban Kiadó) adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen tájékoztató tartalmát, és kijelenti, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban meghatározott szabályoknak.
 2. A Kiadó által nyújtott szolgáltatást igénybe vevők (továbbiakban Felhasználók) az ekonyvbazar.hu címen működő webáruházzal (továbbiakban webáruház) kapcsolatos adatvédelmi szabályokról a ekonyvbazar.hu/adatvedelmi-nyilatkozatcímen tájékozódhatnak.
 3. Kiadó az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult kezelni  a Felhasználók azonosításához szükséges személyes adatokat.
 4. Kiadó a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a rendelések teljesítéséhez, és a vásárlással kapcsolatos célokra használja fel, harmadik félnek nem adja át, kivéve a szerződés teljesítésében (szállítás) közreműködő alvállalkozókat. Kiadó kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és ezen adatokat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. Adatkezelésekor a 1992. évi LXIII. Tv. rendelkezései alapján jár el.
 5. Minden adat kezelése önkéntes adatközlésen és hozzájáruláson alapul.
 6. Kiadó adatkezelése nem terjed ki arra, hogy a Felhasználók személyes  adatait külön hozzájárulásuk nélkül külön-külön vagy bármilyen szempontú csoportosításban nyilvánosságra hozza.
 7. Kiadó a Felhasználó által a regisztrációkor megadott e-mail címeket kizárólag a webáruházával kapcsolatos tájékozató-anyagok eljuttatására használja, melyet a Felhasználók regisztrációjukkal elfogadtak.
 8. Felhasználók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása és az esetlegesen felmerülő hibák észlelése céljából automatikusan naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlok naponta frissülnek, ezekről statisztika készül, és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok  tárolásra kerülnek. Az IP-címeket a Kiadó semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne. Az oldalak látogatása során a személyes adatokat nem tartalmazó session azonosítók  automatikusan törlődnek.
 9. A Honlap html-kódja Szolgáltatótól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szerver segíti a honlapon a látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok független auditálását.
 10. A webanalitikai szolgáltató Szolgáltató megbízásából személyes adatot nem, csupán az egyénre utaló információktól megfosztott adatokat jogosult kezelni.
 1.  Az egyes informatikai rendszerek által a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
 2. Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, valamint az adatkezelési cél megvalósulásakor azok törlését. Felhasználó kérelme esetén Kiadó a kérelem hozzáérkezésétől számított 30 napon belül  tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról , időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
 3. Kiadó a Felhasználók nevét, elektronikus levelezési címét, számlázási címét  a fentiekben meghatározott adatkezelési céltól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és a Felhasználó  előzetes, külön  írásbeli  hozzájárulása alapján kezelheti. Ilyen eltérő célnak minősül a  szolgáltatás hatékonyságának növelése céljából a Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél.  Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezeléshez való hozzájárulását  bármikor korlátozás és indokolás nélkül ingyenesen visszavonja. A hírlevélről leiratkozni a hírlevélben lehet. A leiratkozást követően a leiratkozás időpontjával kezdődően további hírlevél nem kerül kiküldésre, Kiadó a hírlevél küldése érdekében kezelt adatokat törli.
 4. A hírlevélként kiküldött e-mailek láblécében a Felhasználó külön tájékoztatást kap arról, hogyan tudja a hírlevél küldését a továbbiakban megtiltani.
 5. A megadott személyes adatok valódiságáért Felhasználó felel. Amennyiben Felhasználó valótlan adatokat szolgáltat vagy másvalaki személyes adatait adja meg, és ennek folytán más Felhasználó vagy harmadik személy jogsérelmet szenved, úgy az ebből származó jogkövetkezményekért Kiadó semminemű felelősséget nem vállal.
 6. A bíróság, az ügyész és a nyomozóhatóság Felhasználó adataival kapcsolatban tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71.§ szakasza alapján megkeresheti a Kiadót. Kiadó személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 7. Kiadó az adatkezelést az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelentette, az adatvédelmi nyilvántartási szám kiadása folyamatban van.
 8. A Kiadó weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyan szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy a Kiadó maximális kényelmet nyújtson felhasználóinak, amikor azok meglátogatják a Kiadó weboldalát. A visszaélések elkerülése végett minden olyan helyen, ahol ez szükséges, jelszavas megerősítést kér a Kiadó, elkerülve ezáltal, hogy a Felhasználó számítógépén más vásárolhasson. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a Felhasználó számítógépen és csak a honlap látogatásakor kerülnek át a Kiadó szerverére. A Felhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépén tárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azok használatának módját webböngészőjének beállításainak segítségével. Erről további információk találhatók az egyes webböngészők súgóján keresztül.
  A honlap megfelelő működése érdekében a Felhasználónak a böngészőjében engedélyeznie kell a cookie-k használatát!

Az adatkezelés biztonsága

 1. Kiadó megteszi azokat a technikai- és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 2. Kiadó informatikai rendszere és hálózata védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és egyéb támadások ellen. Kiadó a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Jogorvoslati lehetőségek

 1. Amennyiben Felhasználó úgy érzi, hogy a Kiadó adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor jogosult Kiadóval felvenni a kapcsolatot az esetleges jogsértés orvoslása érdekében
 2. A Jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, és  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.
 3. Amennyiben Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kér,  azok helyesbítését, illetve törlését kéri, továbbá bármilyen további kérdése merül fel, melyet a jelen tájékoztató nem rendez, akkor az ekonyvbazar [kukac] gmail.com  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailen Kiadóhoz fordulhat.
 4. Kiadó az ilyen megkeresésekre a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban harminc (30) napon belül írásban válaszol.
 5. Felhasználók jogorvoslati igényükkel  – az eset körülményeitől függően — bírósághoz vagy az adatvédelmi biztoshoz is fordulhatnak.

Jelen tájékoztató a webáruházban történő közzététel napjával (2018.02.10.-én) lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Kiadó jogosult ezt bármikor módosítani azzal, hogy erről a webáruház látogatóit, vásárlóit a honlapon haladéktalanul értesíti.

Kiadó gondoskodik róla, hogy webáruházában minden esetben az adatvédelmi tájékoztató módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege legyen elérhető.